Verbetering ondernemings- en investeringsklimaat Aruba

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

In opdracht van Aruba en Nederland heeft Economisch Bureau Amsterdam (EBA) advies uitgebracht voor verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat van Aruba.

Er is de afgelopen tien jaar op Aruba veel onderzoek gedaan naar het ondernemings- en investeringsklimaat, maar de implementatie van verbeteringen bleef tot op heden achter. In het bestaande onderzoek is er beperkte aandacht voor de rechtspositie van ondernemers (en burgers) bij vergunningprocedures. Deze rechtspositie is zwak door het ontbreken van (i) wettelijke termijnen voor primaire besluiten; (ii) duidelijke beleidsdoelstellingen en beoordelingscriteria; en (iii) een goed functionerend systeem voor administratieve rechtsgang.

Om te komen tot een uitvoerbaar programma voor verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat, is het van belang keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Op basis van uitvoerbaarheid, zichtbaarheid, impact, draagvlak, en aansluiting bij prioriteiten van de regering van Aruba, adviseert EBA om de volgende prioritaire verbeteringen korte termijn te implementeren:

  1. Versnellen en verbeteren van vergunningsbesluiten (en het verhogen van de rechtszekerheid van vergunning aanvragers en van de responsiviteit van de overheid);
  2. Een coherent vergunningenstelsel, achter één loket (in aansluiting op het e-Government project en thema B.11 van het landspakket);
  3. Implementatie van de Aruba Fair Trade Authority (en invoering van de mededingingsverordening);
  4. Efficiënt een bankrekening kunnen openen en een basis-betaalrekening voor iedereen.

Deze vier prioritaire verbeteringen zijn door EBA uitgewerkt in projectplannen. Uitvoering van deze vier projecten als integraal programma zorgt voor een wezenlijke verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat.

Aanvullend aan deze vier prioriteiten leveren hervormingen op de volgende terreinen een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat: vereenvoudiging van het belastingsysteem, inclusief importheffingen en procedures; dynamiseren van de arbeidsmarkt (hervorming en modernisering wet- en regelgeving en beleid); en digitalisering van processen bij de overheid. Deze hervormingen zijn onderdeel van andere thema’s van het landspakket. EBA heeft een voorstel gedaan voor een governance structuur voor implementatie van de voorgestelde hervormingen. Daarin zijn opdrachtgeverschap, aansturing, uitvoering, verantwoording en monitoring gedefinieerd. Ook heeft EBA een begroting gemaakt voor de benodigde externe capaciteit, expertise en middelen.

Het rapport vind je hier.