Sociaal minimum Caribisch Nederland

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

Ter ondersteuning van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland deden Economisch Bureau Amsterdam en SEO Economisch Onderzoek onderzoek naar de economische effecten van verhoging van het sociaal minimum. We brachten de sociaaleconomische context van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in beeld, analyseerden de economische effecten van de voorstellen van de commissie, gaven advies over de vormgeving van het sociaal minimum, en deden aanbevelingen voor structurele maatregelen gericht op verlaging van de kosten van levensonderhoud.

De sociaaleconomische context van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is gunstig en biedt ruimte voor verhoging van het sociaal minimum, maar te grote verhogingen ineens gaan gepaard met ongewenste economische effecten. Met de door de commissie voorgestelde verhoging van het wettelijk minimumloon in 2024 en de daaraan gerelateerde verhoging van de onderstand, kan het sociaal minimum voor alleenstaanden op korte termijn worden bereikt, mits de verhuurdersubsidie op alle drie de eilanden wordt ingezet. Voor gezinnen met kinderen is dit niet het geval; de kosten van levensonderhoud voor deze huishoudens zijn volgens de voorbeeldbegrotingen van het Nibud dusdanig hoog dat het sociaal minimum voor deze groep redelijkerwijs alleen kan worden bereikt met gerichte bijdragen zoals het kindgebonden budget of in-kind benefits.  

Hoewel de verhoging van het wettelijk minimumloon significant is, is de inschatting dat de averechtse economische effecten beheersbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat werkgevers niet geraakt zullen worden; negatieve effecten van verhoging van het wettelijk minimumloon voor werkgevers kunnen gemitigeerd worden met het verlagen van werkgeverspremies.

Het onderzoeksrapport vindt u hier.