Pakket voorgesteld om arbeidsmarkt en sociale zekerheid Sint Maarten te hervormen

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

In opdracht van Sint Maarten en Nederland deed Economisch Bureau Amsterdam in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, De Beleidsonderzoekers en Tackling Law aanbevelingen voor hervorming van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid van Sint Maarten.

De arbeidsmarkt en het socialezekerheidsstelsel van Sint Maarten kunnen worden versterkt door een evenwichtig pakket met hervormingen gericht op het uitbreiden van de werknemersverzekeringen, het vergroten van de financiële duurzaamheid van het basispensioen, het vergroten van de procedurele efficiëntie bij het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten en bij ontslag, en het bestrijden van armoede.

Er zijn vier algemene problemen en vier specifieke problemen geïdentificeerd die relevant zijn voor de hervorming van de arbeidsmarkt en het socialezekerheidsstelsel van Sint Maarten. Algemene problemen die moeten worden aangepakt zijn: onvoldoende naleving en handhaving, het gebrek aan frequente en gestructureerde sociale dialoog, onderinvestering in menselijk kapitaal en een gebrek aan adequate informatie voor werknemers en werkgevers als het gaat om rechten en plichten. Specifieke problemen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid zijn: werknemersrisico’s gerelateerd aan werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, de financiële houdbaarheid van de AOV (Algemene Ouderdomsverzekering), de inefficiëntie van procedures rondom arbeidsmigratie en ontslag, en armoede.

De verbeteringen en hervormingen die in deze rapporten zijn voorgesteld, dragen bij aan een beter functioneren van de arbeidsmarkt en de economie, de strijd tegen armoede, zorgen voor meer inkomenszekerheid en dragen bij aan duurzame overheidsfinanciën. Het geïntegreerde pakket aan beleidshervormingen resulteert in een netto verbetering van de overheidsfinanciën (overheid en uitvoeringsorgaan SZV), en neutraliteit of een lichte stijging van de werkgeverslasten. De voorgestelde hervormingen zijn getest op economische, financiële en sociale levensvatbaarheid en duurzaamheid. De aanbevolen hervormingen zijn:

  • Introduceer een werkloosheidsverzekering
  • Schaf Cessantia af, met behoud van de ontslagvergoeding
  • Differentieer werkgeverspremies voor de ziekte- en ongevallenverzekeringen (ZV en OV) om ziektepreventie te stimuleren
  • Indexeer automatisch de AOV-gerechtigde leeftijd aan de levensverwachting
  • Formaliseer bijstand voor ouderen met een onvolledige AOV
  • Stroomlijn en bespoedig de procedures voor werk- en verblijfsvergunningen
  • Stroomlijn en bespoedig ontslagprocedures
  • Ontwikkel nieuwe wetgeving voor uitzendkrachten
  • Indexeer automatisch het minimumloon, financiële bijstand (FA) en AOV-uitkeringen aan de inflatie
  • Versterk de prikkels voor ontvangers van FA om betaald werk te accepteren

Het is essentieel dat sociale partners en belanghebbenden een rol spelen in het hele proces van uitvoering van deze hervormingen, dat een programmatisch en projectmatig implementatietraject wordt gevolgd, en dat er een governance-structuur wordt geïnstalleerd die de implementatie, ondersteuning, sturing, monitoring, coördinatie en uitvoering van de hervormingen coördineert.

Het rapport over de arbeidsmarkt, het rapport over de sociale zekerheid en het rapport met het geïntegreerde pakket van hervormingen voor de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid van Sint Maarten vind je hier.