Koopkrachtmodel voor Aruba gepresenteerd

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

Economisch Bureau Amsterdam (EBA) heeft een nieuw koopkrachtmodel voor Aruba gepresenteerd aan de Ministerraad van Aruba, de Staten van Aruba, commerciële partijen en publieke stakeholders. Verder heeft EBA een training gegeven aan de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI), zodat DEZHI het koopkrachtmodel zelf kan toepassen en beheren.

EBA heeft dit koopkrachtmodel ontwikkeld in opdracht van DEZHI, zodat hiermee kan het effect van fiscale en sociale maatregelen op de koopkracht van huishoudens in Aruba in kaart worden gebracht.

Het koopkrachtmodel berekent de effecten van veranderingen in belastingen, uitkeringen, toeslagen, premies volksverzekeringen en het minimumloon op het besteedbare inkomen van een set voorbeeldhuishoudens. Het koopkrachtmodel gaat uit van prognoses voor inflatie en van scenario’s voor loonstijgingen en indexatie van uitkeringen vanuit de bijstand, de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en werkgeverspensioenen. Hierdoor is het koopkrachtmodel niet alleen in staat om de directe effecten op het besteedbaar inkomen van huishoudens te berekenen, maar ook om de koopkrachteffecten te berekenen over een tijdsverloop.