Caribische regio in val van lage groei, hoge schulden, en geen toegang tot fondsen

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

Een ‘silent crisis’ met nagenoeg geen welvaartsgroei heeft zich het afgelopen decennium in het Caribisch gebied voltrokken. Oorzaken hiervan zijn natuurrampen en economische schokken, laag concurrentievermogen, hoge overheidsschulden en beperkte toegang tot internationaal kapitaal en fondsen. De Corona-crisis komt hier bovenop; zonder hulp van buitenaf zal het sociale en economische leven drastisch achteruit gaan met lagere inkomens en meer armoede.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Kleine eilanden, Grote uitdagingen’ van Economisch Bureau Amsterdam dat is opgesteld in opdracht van de vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het onderzoeksrapport is op 14 mei 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek is de behoefte van de Commissie om – mede vanuit het perspectief van de Caribische regio – inzicht te krijgen in de economische potentie van het Caribisch deel van het Koninkrijk, en in de mogelijkheden en de belemmeringen om deze potentie te kunnen benutten. Aan het rapport is een addendum toegevoegd dat ingaat op de economische impact van de Corona-crisis en wat dit betekent voor de conclusies en aanbevelingen van het rapport.

Het langdurig uitblijven van economische hervormingen heeft ertoe geleid dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten met een verzwakte economische structuur door de Corona-crisis worden geraakt. Zonder een breed hervormingsprogramma zal het post-Corona groeipad van de landen waarschijnlijk onder het pre-Corona groeipad liggen door een hogere schuldenlast, hogere werkloosheid en afgenomen internationale vraag naar toerisme.

Positief is dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten in vergelijking met de regio over een gunstige uitgangspositie beschikken: een hoog welvaartsniveau, open economieën, omvangrijk (maar onbenut) economisch potentieel, sterke instituties, en de positie in het Koninkrijk. Uitvoering van een breed hervormingsprogramma zal de landen economisch weerbaar en veerkrachtig maken, met gunstige economische vooruitzichten. Hervormingen dienen zich te richten op de arbeidsmarkt, het ondernemersklimaat, de kapitaalmarkt, de (kosten van de) publieke sector en de zorg en sociale zekerheid. Een hervormingsprogramma vergt een proces van jaren; het is van belang dat hervormingen niet langer uitgesteld worden zodat Curaçao, Aruba en Sint Maarten sterker uit de Corona-crisis komen. Daarbij kunnen al op korte termijn positieve effecten optreden vanwege het positieve signaal dat modernisering van de economie heeft op investeerders en op markten.

In Caribisch Nederland zijn met inspanning van het Rijk het afgelopen decennium wezenlijke verbeteringen gerealiseerd op sociaaleconomisch terrein. De aandacht zou zich vanaf nu meer moeten richten op het versterken van het eigen verdienvermogen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Door in het Caribisch deel van het Koninkrijk meer overheidstaken samen c.q. op Koninkrijksniveau uit te voeren, kan in de toekomst aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing gerealiseerd worden. Het Koninkrijk kan daarmee aan economische kracht winnen en de zekerheid bieden aan burgers en bedrijven dat voor sociaaleconomische ontwikkeling essentiële overheidstaken, in alle landen van het Koninkrijk adequaat worden uitgevoerd. De Corona-crisis geeft aanleiding om de economische orde in het Koninkrijk te heroverwegen en te optimaliseren.

Het rapport ‘Kleine eilanden, Grote uitdagingen’ vind je hier.

Meer weten? Neem dan contact op met Koert van Buiren: k.vanbuiren@economisch-bureau.nl of +31-(0)6-125 05 395