Nieuws

mei 2021

‘Meer aandacht voor economische samenwerking in het Koninkrijk’ interview met EBA-directeur Koert van Buiren

In april 2021 publiceerde Economisch Bureau Amsterdam (EBA) de data-tool CARIBBEAN ANALYTICS and STATISTICS (CAS) en de Caribbean Investment Climate Index (CICI). Aanleiding voor dagblad Amigoe voor een interview met EBA-directeur Koert van Buiren over de Arubaanse economie, de uitdagingen en de kansen.

april 2021

Economisch Bureau Amsterdam publiceert nieuwe data-tool

Goede data over Caribische landen zijn vaak moeilijk te vinden. Economisch Bureau Amsterdam ontwikkelde daarom in samenwerking met Sofiris een online data-tool die economische, institutionele en financiële data over het Caribisch gebied bijeen brengt: CARIBBEAN ANALYTICS and STATISTICS. De data-tool is vrij toegankelijk en wordt regelmatig geactualiseerd.

‘Voor ons onderzoek in de Caribische regio moeten we vaak in verschillende bronnen zoeken om aan de nodige gegevens te komen. We hebben dit nu gebundeld in een data-tool die voor iedereen toegankelijk is’, aldus Koert van Buiren, directeur van Economisch Bureau Amsterdam. ‘We hopen dat we hiermee een bijdrage leveren aan meer data-gedreven beleidsontwikkeling in de regio, en in het bijzonder in Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En we willen het brede publiek beter in staat te stellen om de economische ontwikkelingen te volgen. Zeker in deze tijd, waarin de economie zo hard wordt geraakt en de werkloosheid en de overheidsschuld snel oplopen, is het belangrijk voor burgers en bedrijven om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen’.

CARIBBEAN ANALYTICS and STATISTICS is hier te vinden.

april 2021

Caribische landen ontbreken vaak op internationale economische ranglijsten. Economisch Bureau Amsterdam ontwikkelde in samenwerking met Sofiris een index voor de Caribische regio die de aantrekkelijkheid van het investeringsklimaat meet: de Caribbean Investment Climate Index (CICI).

Aruba en Curaçao scoren hoog op deze index, vanwege de openheid van de economie en de kracht van de instituties. Met de CICI kunnen de effecten gemeten worden van de hervormingsprogramma’s (landspakketten) die de komende jaren door Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden uitgevoerd. Investeren in databeschikbaarheid zou de kwaliteit van deze meting ten goede komen. Lees hier meer.

maart 2021

Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontvangen van de Rijksoverheid een vrije uitkering voor de bekostiging van eilandelijke overheidstaken. Bij het bepalen van de hoogte van deze jaarlijkse uitkering wordt geen rekening gehouden met demografische en economische ontwikkelingen, terwijl dergelijke ontwikkelingen wel van invloed zijn op de kosten van de eilandelijke taken. Ook steekt de ontwikkeling van de vrije uitkering schril af bij de ontwikkeling van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland. De vrije uitkering is aan revisie toe.

Economisch Bureau Amsterdam bracht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de financiële stromen tussen het Rijk en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in beeld en ontwikkelde een nieuwe systematiek voor de groei van vrije uitkering uit het BES-fonds. Ook bracht Economisch Bureau Amsterdam advies uit over hoe uitvoering gegeven kan worden aan het voorstel van de Raad van State om het BES-fonds uit te breiden met een investeringsfonds. Met dit investeringsfonds kunnen – mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan – achterstanden effectiever en doelmatiger worden weggewerkt. Lees hier het hele rapport.

maart 2021

Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden harder getroffen door de coronacrisis dan andere Caribische landen. De geraamde krimp van het Bruto Binnenlands Product (BBP) voor 2020 is voor de drie landen twee keer zo hoog als het Caribisch gemiddelde. Lees hier het hele artikel.

november 2020

Voorspelling Eredivisie 2020-2021: Ajax kampioen en corona-maatregelen bepalend voor degradatiestrijd

‘Op een slof en een oude voetbalschoen’ en voor de derde keer op rij eindigt Ajax dit seizoen bovenaan. De duur van de corona maatregelen is bepalend voor wie zich voor Europees voetbal plaatst en wie degradeert. De strijd gaat dit seizoen tussen AZ en Feyenoord om de derde plek; en tussen ADO Den Haag en FC Emmen om lijfsbehoud.

Deze conclusie trekt Koert van Buiren van Economisch Bureau Amsterdam (EBA) op basis van het econometrisch Voorspelmodel Eredivisie, dat hij samen met Tom Smits en Erik Brouwer van SEO Economisch Onderzoek (SEO) ontwikkelde.

Lees hier het hele artikel.

mei 2020

Caribische regio in val van lage groei, hoge schulden, en geen toegang tot fondsen

Een ‘silent crisis’ met nagenoeg geen welvaartsgroei heeft zich het afgelopen decennium in het Caribisch gebied voltrokken. Oorzaken hiervan zijn natuurrampen en economische schokken, laag concurrentievermogen, hoge overheidsschulden en beperkte toegang tot internationaal kapitaal en fondsen. De Corona-crisis komt hier bovenop; zonder hulp van buitenaf zal het sociale en economische leven drastisch achteruit gaan met lagere inkomens en meer armoede.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Kleine eilanden, Grote uitdagingen’ van Economisch Bureau Amsterdam dat is opgesteld in opdracht van de vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het onderzoeksrapport is op 14 mei 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek is de behoefte van de Commissie om – mede vanuit het perspectief van de Caribische regio – inzicht te krijgen in de economische potentie van het Caribisch deel van het Koninkrijk, en in de mogelijkheden en de belemmeringen om deze potentie te kunnen benutten. Aan het rapport is een addendum toegevoegd dat ingaat op de economische impact van de Corona-crisis en wat dit betekent voor de conclusies en aanbevelingen van het rapport.

Het langdurig uitblijven van economische hervormingen heeft ertoe geleid dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten met een verzwakte economische structuur door de Corona-crisis worden geraakt. Zonder een breed hervormingsprogramma zal het post-Corona groeipad van de landen waarschijnlijk onder het pre-Corona groeipad liggen door een hogere schuldenlast, hogere werkloosheid en afgenomen internationale vraag naar toerisme.

Positief is dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten in vergelijking met de regio over een gunstige uitgangspositie beschikken: een hoog welvaartsniveau, open economieën, omvangrijk (maar onbenut) economisch potentieel, sterke instituties, en de positie in het Koninkrijk. Uitvoering van een breed hervormingsprogramma zal de landen economisch weerbaar en veerkrachtig maken, met gunstige economische vooruitzichten. Hervormingen dienen zich te richten op de arbeidsmarkt, het ondernemersklimaat, de kapitaalmarkt, de (kosten van de) publieke sector en de zorg en sociale zekerheid. Een hervormingsprogramma vergt een proces van jaren; het is van belang dat hervormingen niet langer uitgesteld worden zodat Curaçao, Aruba en Sint Maarten sterker uit de Corona-crisis komen. Daarbij kunnen al op korte termijn positieve effecten optreden vanwege het positieve signaal dat modernisering van de economie heeft op investeerders en op markten.

In Caribisch Nederland zijn met inspanning van het Rijk het afgelopen decennium wezenlijke verbeteringen gerealiseerd op sociaaleconomisch terrein. De aandacht zou zich vanaf nu meer moeten richten op het versterken van het eigen verdienvermogen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Door in het Caribisch deel van het Koninkrijk meer overheidstaken samen c.q. op Koninkrijksniveau uit te voeren, kan in de toekomst aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing gerealiseerd worden. Het Koninkrijk kan daarmee aan economische kracht winnen en de zekerheid bieden aan burgers en bedrijven dat voor sociaaleconomische ontwikkeling essentiële overheidstaken, in alle landen van het Koninkrijk adequaat worden uitgevoerd. De Corona-crisis geeft aanleiding om de economische orde in het Koninkrijk te heroverwegen en te optimaliseren.

Het rapport ‘Kleine eilanden, Grote uitdagingen’ vind je hier.

Meer weten? Neem dan contact op met Koert van Buiren: k.vanbuiren@economisch-bureau.nl of +31-(0)6-125 05 395

januari 2020

Economisch Bureau Amsterdam bestaat 1 jaar!

Een jaar geleden begonnen we met onze droom najagen: een nieuw Economisch Bureau opbouwen van waaruit we onze opdrachtgevers écht helpen. Met goede analyses, échte oplossingen, en slimme implementatie.

Mooier dan we hadden durven dromen. Zo was het eerste jaar van Economisch Bureau Amsterdam. Dit, dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners, in Nederland en internationaal. We adviseerden over de woningmarkt, openbaar vervoer, luchtvaart, economisch groeibeleid, gezondheidszorg, mededinging en overheidsfinanciën. Ook hielpen we organisaties met interim-management opdrachten.

De komende jaren willen we je nóg beter van dienst zijn. Daarom gaan we groeien, nieuwe producten ontwikkelen, en gaan we onze samenwerking met andere specialisten verstevigen. Met het doel om onze klanten optimaal te kunnen helpen met de juiste kennis, slimme producten en bruikbare adviezen. You can trust that we manage.

Wil je met ons meedoen? Heb je ideeën over hoe we ons verder kunnen ontwikkelen? Of wil je weten of we jou kunnen helpen met onze diensten en producten? Neem gerust contact met ons op. Je bent van harte welkom op ons kantoor aan de Singel in Amsterdam.

november 2019

Health Market Inquiry Zuid-Afrika

De Health Market Inquiry, uitgevoerd in opdracht van de Competition Commission van Zuid-Afrika, is afgerond. Dit is één van de meest omvattende onderzoeken dat ooit is uitgevoerd op dit gebied. Cees van Gent (associate partner bij Economisch Bureau Amsterdam) heeft als lid van het onafhankelijk panel van experts een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek.

De bevindingen en aanbevelingen zijn ook relevant voor Nederland, dat net als Zuid-Afrika gebruik maakt van marktprikkels om de gezondheidszorg aan te sturen. Zuid-Afrika gaat echter een stap verder. Zo wordt de private ziekenhuissector in Zuid Afrika – ruwweg de helft van de omvang in Nederland – gedomineerd door drie beursgenoteerde groepen. De gevolgen daarvan zijn ook voor de Nederlandse beleidsdiscussie relevant. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Cees van Gent (c.vangent@economisch-bureau.nl  of +31-(0)6-396 56 440)